TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA

Policealne Studium Zawodowe dla Młodzieży ( forma dzienna) – nauka trwa 4 semestry
Policealne Studium Zawodowe dla Dorosłych (forma zaoczna)- nauka trwa 4 semestry

Podstawowym celem kształcenia w tym zawodzie jest przygotowanie absolwentów do działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej obywateli oraz zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałaniu powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczaniu do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.

W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć:

  1. posługiwać się pojęciami z zakresu podstaw prawnych wykonywania zadań ochrony osób i mienia,
  2. organizować i realizować ochronę fizyczną osób i mienia,
  3. kierować zespołami pracowników ochrony fizycznej i samodzielnie podejmować decyzje,
  4. sporządzać plan ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie,
  5. organizować współpracę specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi),
  6. przestrzegać przepisów dotyczących wymagań kwalifikacyjnych pracowników ochrony,
  7. stosować środki przymusu bezpośredniego oraz stosować techniki samoobrony i interwencyjne,
  8. posługiwać się bronią palną,
  9. organizować i nadzorować wykonywanie usług w zakresie ochrony osób i mienia,

Podstawa programowa kształcenia w zawodzie dostępna na stronie MEN www.men.gov.pl

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie rachunkowości może podejmować pracę w:

  • biurach ochrony
  • agencjach detektywistycznych
  • oraz prowadzić własną działalność gospodarczą

Po ukończeniu szkoły absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły w zawodzie technik ochrony osób i mienia oraz ma możliwość przystąpienia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe organizowanego przez OKE w Krakowie i otrzymania tytuł technika.

Szkoła jest placówką niepubliczną z uprawnieniami szkoły publicznej.

TECHNIK OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA TO ZAWÓD PRZYSZŁOŚCI, KTÓRY ZAPEWNI CI PRACĘ W PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ